Find your villa

CostaCabana's Privacy Policy

Deze website (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door:
 

Swiss Quality Homes SA (hierna “CostaCabana”, “ Wij” en “Ons”)
Chemin des Côtes 38
CH-1020 Renens
Zwitserland
UID/IDE: CHE-388.201.763

E-mail: [email protected]

Aarzel niet om ons te contacteren indien u privacy-gerelateerde vragen zou hebben. Wij beloven u een spoedig antwoord!

 1. Waarom deze privacyverklaring?


Iedere persoon die de Website gebruikt (hierna de “Gebruiker”), stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat u te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. U bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en u als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken enkel uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de ‘Privacywet’ betreft een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker van de Website op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die CostaCabana kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. CostaCabana behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker.
 

 1. Wie verwerkt de persoonsgegevens?


Verwerkingsverantwoordelijke

CostaCabana is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Verwerker(s)

CostaCabana is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

CostaCabana doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »: hosting bedrijven, externe betalingsdienstaanbieders, logistieke partners, verhuurpartners en locale dienstverleners.
 

 1. Op welke juridische basis worden mijn data verwerkt?


In overeenstemming met de Privacywet en de Verordening, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag; of
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
 • Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten;
 • Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?


CostaCabana verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens: we bewaren enkel de noodzakelijke gegevens, steeds op een GDPR-conforme manier);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);
 • Persoonlijke gegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum, nationaliteit).

Deze gegevens worden verzameld wanneer u u registreert op de Website en/of een bestelling plaatst. Tevens kunnen gegevens mits uw toestemming verstrekt worden door externe partners. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales. De hoeveelheid verzamelde gegevens is afhankelijk van uw gebruik van de Website en de functionaliteiten van de Website.

Daarnaast gebruiken wij cookies om de Gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal of een "winkelwagentje") en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.
 

 1. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?


CostaCabana verzamelt uw persoonsgegevens om iedere Gebruiker van ons platform een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van het platform en onze online dienstverlening. CostaCabana behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven.
 • Beheer van geschillen.
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen.
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame indien u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het u te allen tijde vrij uw toestemming in te trekken.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt CostaCabana zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.
 

 1. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?


Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen CostaCabana. uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien u ons daarvoor op voorhand uw expliciete toestemming hebt gegeven.
 

 1. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?


Uw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te streven.
Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Gebruiker op geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.
 

 1. Wat zijn uw rechten?


Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5.
Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Recht op inzage

Indien u uw identiteit kunt bewijzen, verkrijgt u het recht om informatie te verwerven over het verwerken van uw gegevens. Aldus heeft u het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw gegevens.

Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kunnen verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren aan zijn “Gebruikersprofiel”. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

Recht op het wissen van uw persoonsgegevens

U heeft tevens het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • U herroept uw toestemming tot het verwerken van uw gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van uw gegevens;
 • U heeft op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Uw gegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • Uw gegevens kunnen verwijderd worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde gegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heb u het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt niet in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor CostaCabana om vast te stellen dat u geldig uw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

Recht om bezwaar te maken

U heeft het recht u te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. CostaCabana zal ophouden uw persoonlijke gegevens te verwerken tenzij CostaCabana kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van uw persoonsgegevens die primeren op uw recht om zich te verzetten.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de aan CostaCabana verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

Recht op het intrekken van uw toestemming

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer u deze heeft gegeven voor direct marketing doeleinden.

 1. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?


Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dien u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar CostaCabana naar het adres bovenaan dit document of via e-mail aan [email protected]. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van uw verzoek.  

 1. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht


Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens door CostaCabana, maar heeft deze wel verstrekt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 1. Over cookies


Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn noodzakelijk voor de juiste werking van de CostaCabana website. De opgeslagen Cookies bevatten informatie als taalkeuze en tijdens het boekingsproces in welke fase u zich bevindt. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

Huur een vakantiehuis in Spanje: De perfecte luxe vakantie, en voordeliger dan een hotel!

Villa Spanje huren! Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie in een van onze luxueuze vakantie villas in Spanje. Een prima keuze, geniet van de vrijheid en privacy van je eigen vakantiehuis, zonder eigenaars kosten! CostaCabana is een specialist in het verzorgen van prive vakantiehuizen in Spanje en het begeleiden van uw vakantie boeking, en zorgt dat deze prive vakantiewoningen goed zijn uitgerust voor een perfecte vakantie, en biedt u lokale ondersteuning wanneer nodig. Zo kunnen wij u een heerlijke vakantie bieden in deze mooie vakantiehuizen Spanje.

Vakantie villas met prive zwembad, vakantiehuizen vlak bij het strand, luxue appartementen vlak bij het centrum.