Algemene Huurvoorwaarden

CostaCabana heeft getracht de voorwaarden beknopt en helder te houden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig, zowel u, CostaCabana alsmede verhuurder vinden in deze voorwaarden haar rechten en plichten. Middels uw reservering / betaling aan CostaCabana bevestigt u met de hieronder genoemde voorwaarden akkoord te gaan.

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden welke worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk (verder genoemd Webshop Keurmerk) zijn een integraal onderdeel van de overeenkomst. Deze kunt u hier nalezen: Algemene Voorwaarden Webshop Keurmerk.

Aard van de overeenkomst

CostaCabana treedt op als vertegenwoordiger van de verhuurder, en bemiddelt bij de totstandkoming van huurovereenkomsten tussen verhuurders en huurders. De afgesloten huurovereenkomst is te allen tijde een overeenkomst tussen verhuurder en huurder. Alleen tussen die partijen ontstaan rechten en plichten uit de huurovereenkomst. In deze voorwaarden zal verhuurder als 'CostaCabana' en haar vertegenwoordiging ter plaatse als 'vertegenwoordiger' worden omschreven, en degene uit wiens naam de boeking is verricht als 'huurder'.

Correcte opgave, acceptatie

Reisgezelschap

Bij iedere accommodatie staat het maximaal aantal toegestane personen vermeld. Huurder dient de samenstelling van het reisgezelschap vooraf bekend te maken. Bij overschrijding van het aantal toegestane personen zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming vooraf, zal toegang geweigerd worden, zonder dat er sprake kan zijn van enige restitutie.

Leeftijdsvoorbehoud

Verschillende accommodaties zijn niet beschikbaar voor jongeren. Indien bij aankomst blijkt dat er toch sprake is van een groep personen met een gemiddelde leeftijd lager dan aangegeven bij de betreffende accommodatie, zal toegang geweigerd worden, zonder dat er sprake kan zijn van enige restitutie.

Huisdieren

In veel accommodaties zijn huisdieren niet toegestaan, of slechts met bijbetaling. Indien u met huisdier komt zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming vooraf zal toegang geweigerd worden, zonder dat er sprake kan zijn van enige restitutie. Het spreekt voor zich dat huisdieren niet in zwembaden en op bedden, banken en stoelen mogen. Een EU-paspoort voor uw huisdier is verplicht. Hiervoor raden wij u aan contact op te nemen met uw dierenarts.

Algemeen

CostaCabana behoudt zich te allen tijde het recht voor gasten te weigeren of boekingen te annuleren.

Betalingsvoorwaarden

Reservering

Nadat CostaCabana uw reservering geaccepteerd heeft, ontstaat er een betalingsverplichting. Zodra huurder de aanbetaling van 35% heeft voldaan is de gekozen verblijfsperiode voor huurder gereserveerd. Indien CostaCabana de aanbetaling niet binnen 2 dagen na verzenden van de reserveringsbevestiging ontvangt, vervalt de reservering van de accommodatie, de betalingsverplichting blijft echter bestaan.

Het resterende bedrag dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de verhuurperiode op de rekening zoals in de reserveringsbevestiging genoemd te zijn bijgeschreven. Indien het resterende bedrag niet tijdig is bijgeschreven wordt de reservering geannuleerd, de betalingsverplichting blijft echter bestaan.
Indien er tussen reserveringsdatum en aanvang van de verhuurperiode minder dan 8 weken zitten, is het gehele bedrag ineens verschuldigd.

Belangrijk: als betalingskenmerk het reserveringsnummer vermelden, zonder het reserveringsnummer kan CostaCabana betalingen niet juist plaatsen.

Wijziging

Het is niet mogelijk om de accommodatie of de gekozen periode te wijzigen na acceptatie van een reservering. Wijzigingen in bezetting of extra services kunnen mogelijk zijn, afhankelijk van beschikbaarheid. Deze wijzigingen kunnen worden belast met een wijzigingstarief van € 35.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering door huurder

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, worden naast de verschuldigde boekingskosten en de kosten voor de eventueel afgesloten annuleringsverzekering, de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

Bij annulering niet eerder dan 6 weken voor de geplande aankomstdatum is de volledige som verschuldigd. Bij annulering eerder dan 6 weken maar niet eerder dan 8 weken voor de geplande aankomstdatum is 75% van de volledige som verschuldigd. In alle andere gevallen is 50% van de volledige som verschuldigd.

Annuleringen dienen direct telefonisch of per e-mail aan CostaCabana te worden doorgegeven en schriftelijk te worden bevestigd waarbij altijd geldt dat annuleringen die buiten kantooruren binnen komen op de eerstvolgende werkdag worden verricht. De dag van ontvangst van de schriftelijke bevestiging wordt als de dag van annulering aangemerkt.

Annulering door CostaCabana

Indien enige omstandigheid noopt tot annulering van de reeds gehuurde, zal hier zo spoedig mogelijk kennis van worden gegeven aan de huurder en indien mogelijk onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, zal het reeds door huurder betaalde bedrag direct worden teruggestort. De huurder heeft jegens CostaCabana geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Aankomst

Sleutel en borg procedure

1. Indien huurder zich dient te melden bij vertegenwoordiger
Huurder dient zich op de reguliere aankomstdag tussen 16:00 en 21:00 uur te melden op de door CostaCabana aangegeven locatie. CostaCabana aangegeven locatie. Hierna zal de vertegenwoordiger de incheckprocedure met huurder afhandelen. Bij de incheckprocedure betaalt huurder de waarborgsom en eventuele bijkomende kosten contant. Huurder ontvangt tevens extra gehuurde goederen en de sleutels van de woning. Indien de huurder door onvoorziene omstandigheden niet binnen de normale inchecktijd kan inchecken, dient de huurder zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 20.00 uur op de dag van aankomst, contact op te nemen met de vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger zal een alternatief tijdstip voor de check-in aanbieden.
Note: Hiervoor zullen kosten in rekening worden gebracht. De kosten voor een alternatieve check-in tussen 21:00 - 24:00 uur: € 50,-, na 24:00 uur: € 150,-, ter plaatse contant te voldoen.
Ter verificatie dient huurder bij aankomst een kopie van het CostaCabana reserveringsformulier en geldige
Ter verificatie van de reservering dient huurder bij aankomst een kopie van het CostaCabana reserveringsformulier en geldige legitimatiebewijzen van het reisgezelschap te tonen aan de vertegenwoordiger.
2. Indien huurder zich rechtstreeks naar de accommodatie dient te begeven
Huurder dient zich na 16:00 uur op de reguliere aankomstdag te begeven naar het door CostaCabana aangegeven adres. Bij aankomst dient huurder een WhatsApp te sturen naar het aankomstnummer, waarna de code voor toegang tot het sleutelkluisje zal worden verstrekt.
Indien de huurder door onvoorziene omstandigheden niet in staat is om binnen de normale inchecktijd in te checken, dient de huurder in ieder geval voor 20:00 uur op de aankomstdag contact op te nemen met de vertegenwoordiger.
Bij bezoek aan een vertegenwoordiger kan huurder ter verificatie een kopie van het CostaCabana reserveringsformulier en geldige ID's van het reisgezelschap aan de vertegenwoordiger tonen.

Waarborgsom

CostaCabana maakt gebruik van een schadefonds, waarmee de meeste (kleine) schades aan de accommodatie worden vergoed. De premie is niet restitueerbaar. Bij schades boven € 500,- kunt u door CostaCabana, vertegenwoordiger en/of de verhuurder rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld. Indien er een waarborgsom wordt gevraagd en u deze nog niet per bank heeft voldaan:
Indien niet vooraf betaald aan CostaCabana: Bij aankomst betaalt u de waarborgsom (borg) contant aan vertegenwoordiger. Er kunnen kosten worden gerekend voor de verwerking. De waarborgsom, of het restant daarvan, wordt binnen 14 dagen na vertrek op de door u opgegeven bank- of girorekening teruggestort (buiten bijzondere omstandigheden).
Hierop worden geconstateerde beschadigingen of vermissing van, in of aan de accommodatie aanwezige zaken in mindering gebracht. Het terugontvangen ervan is een zaak tussen vertegenwoordiger en huurder. CostaCabana is niet aansprakelijk voor eventuele problemen die hieromtrent kunnen ontstaan.

Alle schade en gebreken welke niet binnen 24 uur na sleuteloverdracht aan CostaCabana of vertegenwoordiger zijn gemeld worden verondersteld door huurder te zijn veroorzaakt.

Vriendengroepen betalen een waarborg zoals vermeld bij de accommodatie. Deze waarborg geldt als eigen risico, eventuele schades worden in eerste instantie hiermee verrekend. Schades boven de waarborgsom, met een maximum van € 500,- worden door het bovengenoemde schadefonds gedragen. Bij schades boven de waarborgsom kunt u door CostaCabana, vertegenwoordiger en/of de verhuurder rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld. Overige huurders betalen - indien van toepassing - de waarborgsom zoals aangegeven op het reserveringsformulier en de website. De huurder dient ten behoeve van de restitutie zijn volledige adres- en bankgegevens (rekeningnummer, IBAN en BIC code) aan vertegenwoordiger bekend te maken.

Oplevering van de accommodatie door CostaCabana

Uw accommodatie wordt schoon opgeleverd. De schoonmaakteams van vertegenwoordiger zorgen ervoor dat huurder in een goed gereinigde accommodatie terecht komt.
Het kan voorkomen dat er onvolkomenheden of defecten door huurder zijn opgemerkt. Ook kunnen er serviesstukken, pannen of andere inventaris ontbreken. Huurder zal vertegenwoordiger binnen 24 uur na aankomst informeren. Vertegenwoordiger zal zich - na melding - inspannen genoemde tekortkomingen binnen redelijke termijn te verhelpen.
Slechts indien er verwijtbare tekortkomingen zijn aangetroffen welke niet tijdens het verblijf zijn verholpen, kan aanspraak worden gemaakt op een compensatie.

Diensten ter plaatse

De verleende diensten ter plaatse worden uitgevoerd door partijen aangesteld door CostaCabana of vertegenwoordiger. Voor internet kunnen datalimieten per week gelden.

Toeristenbelasting

Sinds 2013 heeft Catalonië besloten om toeristenbelasting te heffen. Deze belasting wordt op uw boeking berekend. Deze belasting geldt momenteel voor personen vanaf 17 jaar en worden voor een maximum van 7 dagen gerekend. De belastingtarieven worden bepaald door de overheid, eventuele tussentijdse aanpassingen kunnen aan u worden doorberekend.

Verblijf

Gedragsregels

Accommodaties bevinden zich veelal in woonwijken, en dienen normale gedragsregels te worden gevolgd. Tussen 22.00 uur en 08.00 uur dient de huurder de nachtrust van omwonenden te respecteren en geen overlast te veroorzaken. Bij geconstateerde overlast veroorzaakt door huurder, heeft CostaCabana of vertegenwoordiger het recht de huurovereenkomst per direct te ontbinden zonder enige restitutie van betaalde huursom of borgsom. Ook kan er een boete worden opgelegd door vertegenwoordiger.
Indien overlast tot gevolg heeft dat er politie interventie nodig is geweest, is CostaCabana of vertegenwoordiger genoodzaakt de huurovereenkomst per direct te ontbinden zonder enige restitutie van betaalde huursom of borgsom. Gevolgschade (boetes, intrekking licentie etc) kunnen eveneens worden verhaald op huurder.

Bezoek

Ontvangen van bezoek is toegestaan tot een maximum van het maximaal toegestane aantal personen zoals aangegeven op de licentie. Het bezoek dient de accommodatie voor 24:00 te verlaten.

Bewoning

Bewoning door meer personen dan het bij boeking aangegeven aantal is niet geoorloofd, op straffe van onmiddellijke verwijdering uit de gehuurde accommodatie zonder enige restitutie van betaalde huursom of borgsom. Het plaatsen van tent, camper of caravan op het terrein bij de accommodatie is niet toegestaan.

Betredingsrecht

Uit hoofde van haar functie hebben medewerkers of gedelegeerden van CostaCabana of vertegenwoordiger te allen tijde het recht om de accommodatie te betreden indien zij dit nodig achten. CostaCabana zal trachten het betreden vóór betreding aan huurder bekend te maken. Deze vertegenwoordigers van CostaCabana kunnen zich legitimeren met een speciale pas.
Om uw en de eigendommen van verhuurder te beschermen is het niet toegestaan om ongeautoriseerde personen toegang te verlenen tot het terrein van de accommodatie. Laat dus geen 'verkopers' binnen en neem contact met vertegenwoordiger op als deze bij de poort of op het terrein verschijnen! Blijf ook alert wanneer u bij het zwembad bent dat er geen personen de accommodatie in kunnen sluipen en sluit goed af wanneer u de accommodatie verlaat.

Faciliteiten en Foto's

Niet alle in de beschrijving vermelde sportfaciliteiten, zwembaden, speeltuinen, restaurants, uitgaansgelegenheden etc. zijn dag in dag uit, het hele jaar door geopend. CostaCabana is niet aansprakelijk voor voorzieningen van derden die om welke reden dan ook tijdens uw vakantie niet toegankelijk waren.
Bij diverse accommodaties is vermeld dat Wifi (gratis cq. betaald) beschikbaar is. Het is goed te realiseren dat de kwaliteit en snelheid van draadloos internet kan afwijken van wat u gewend bent. De bruikbaarheid, werking en snelheid van Wifi is dan ook niet gegarandeerd.
De getoonde foto's van de accommodatie tonen de binnenruimtes en buitenruimtes op het moment van de opname. Er kunnen wijzigingen in beplanting, meubilair en aankleding hebben plaatsgevonden. Bij het maken van de foto's wordt een groothoeklens gebruikt, om zoveel mogelijk van de ruimte te laten zien. De foto's kunnen niet worden gebruikt als maatgeving. De getoonde accessiores zijn niet altijd aanwezig in de accommodatie. Op de foto's rust auteursrecht, en het gebruik daarvan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.

Nutsvoorzieningen

Het is mogelijk dat er tijdens uw verblijf bepaalde nutsvoorzieningen (o.a. water, elektra, gas) tijdelijke onderbrekingen in de levering kennen. CostaCabana heeft hier geen invloed op, en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor dergelijke onderbrekingen. Indien de accommodatie beschikt over flessengas, is het mogelijk dat deze tijdens verblijf leeg raakt. Indien er bij de accommodatie onverhoopt geen reserveflessen beschikbaar zijn zal vertegenwoordiger na melding de voorraad flessengas binnen 1 werkdag aanvullen.

Verbruik nutsvoorzieningen

In de huurprijs is het normale energie- en waterverbruik (elektriciteit en/of gas) inbegrepen (fair use policy). Als het verbruik meer dan 2 keer het gemiddelde bedraagt, kan er een extra betaling worden gevraagd. Het opladen van elektrische auto's en scooters valt niet onder het normale verbruik en is uitdrukkelijk niet toegestaan. Water is een schaars goed in Spanje en kan door de overheid worden beperkt. Bij verspilling kunnen boetes worden opgelegd.

Gebruik van het zwembad tijdens droogteomstandigheden

Houd er rekening mee dat we vanwege de Decreet-wet 1/2023, van 28 februari, uitgevaardigd door de regering van Catalonië, onderhevig kunnen zijn aan beperkingen op het vullen van zwembaden tijdens perioden van uitzonderlijke droogte in de regio. In dergelijke omstandigheden zijn we wettelijk verplicht om ons aan deze beperkingen te houden, wat invloed kan hebben op de beschikbaarheid, waterkwaliteit en waterstanden van het zwembad.
Hoewel vertegenwoordiger alle redelijke inspanningen zullen doen om ervoor te zorgen dat de huurder tijdens hun verblijf van het zwembad kunnen genieten, betreuren we dat we de volledige beschikbaarheid en optimale omstandigheden van deze faciliteiten onder deze omstandigheden niet kunnen garanderen.
Wees ervan verzekerd dat we ons uiterste best zullen doen om eventuele ongemakken veroorzaakt door deze maatregelen te minimaliseren en de huurder op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen die hun gebruik van het zwembad kunnen beïnvloeden. We stellen uw begrip en medewerking in deze kwestie op prijs.

Vertrek

Huurder dient de accommodatie te verlaten vóór 10:00. Bij een later vertrek zonder uitdrukkelijke toestemming van CostaCabana, is CostaCabana gerechtigd tot het inhouden van uw borgsom voor het verlengde verblijf met een maximum van 100 Euro per uur.

Oplevering van de accommodatie door huurder

Bij het verlaten van de accommodatie zorgt huurder ervoor dat:

Indien de accommodatie, de tuin en/of het terras niet als boven omschreven achtergelaten wordt, is CostaCabana gerechtigd tot het op de borg inhouden van schoonmaakkosten tot een maximum van 500 Euro.
Indien gehuurd bedlinnen / handdoeken gescheurd, gevlekt (o.a. hennatattoos, inkt) of anderszins abnormaal beschadigd of onbruikbaar is geworden, is CostaCabana gerechtigd tot het op de borg inhouden van vervangingskosten.

Sleutels

Sleutels en eventuele andere gehuurde zaken dienen uiterlijk om 10:30 te worden afgegeven op de door CostaCabana aangegeven locatie. Indien deze niet (tijdig) worden afgegeven zal CostaCabana de kosten van vervanging inhouden op de borg.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van de huurder

Tijdens uw verblijf in de accommodatie bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde woning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde object behoren en zal de schade waarvan zonder tegenbewijs vermoed wordt dat die is veroorzaakt door toedoen van huurder, geheel door huurder vergoed dienen te worden naar nieuwwaarde, terstond en aan de vertegenwoordiger. CostaCabana is gerechtigd om daartoe de waarborgsom aan te wenden. Indien vervangingskosten de waarborgsom overstijgen, dien de huurder onverwijld het verschil te voldoen. Indien dit niet terstond plaatsvind, zal huurder in rechte worden betrokken en zal de huurovereenkomst zonder enige restitutie direct worden ontbonden.
Bij extreme toegebrachte schade aan de woning of grove overlast voor buurtbewoners veroorzaakt door de huurder, heeft CostaCabana het recht de huurovereenkomst zonder enige restitutie direct te ontbinden.

Aansprakelijkheid van CostaCabana

CostaCabana treedt op als vertegenwoordiger van de verhuurder(s) en is dan ook niet verder aansprakelijk dan voor zover er verband bestaat met de prestatie van bemiddeling, in ieder geval is CostaCabana niet verder aansprakelijk dan de door de huurder betaalde huursom.
CostaCabana is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van door CostaCabana bemiddelde accommodaties. CostaCabana is niet aansprakelijk voor enige overlast gedurende het verblijf, het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de accommodatie, tijdelijke uitval of storingen van water- en /of energiehuishouding, weg- en/of bouwwerkzaamheden in de omgeving van de accommodatie. CostaCabana staat in voor de juistheid van de omschrijving van de accommodatie. De beschrijving en indrukken van de accommodatie en de directe omgeving, waaronder voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten en recreatiemogelijkheden vallen, kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden afwijken van de beschrijving op de website van CostaCabana.
CostaCabana is niet aansprakelijk voor niet verwijtbare fouten in de beschrijvingen zoals deze op de website vermeld worden.

Aanvullende (reis)diensten

Indien u via CostaCabana aanvullende (reis)diensten voor uw vakantie boekt of aanvullende (reis)diensten na één (reis)dienst te hebben gekozen en betaald, kunt u GEEN aanspraak maken op de rechten die gelden voor pakketreizen uit hoofde van Richtlijn (EU) 2015/2302. CostaCabana is derhalve niet verantwoordelijk voor de goede uitvoering van die aanvullende (reis)diensten. In geval van problemen kunt u contact opnemen met de betrokken dienstverlener.

Klachtenprocedure

Indien u, ondanks de zorg en de inspanning van CostaCabana en vertegenwoordiger, op uw bestemming een fout of een onvolkomenheid constateert dan kunt u hiervan melding maken bij vertegenwoordiger. Deze zal in de meeste gevallen een passende oplossing verschaffen.
Mocht u ter plaatste klachten hebben waarvoor geen directe oplossing voor handen is, of als deze klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan verzoeken wij deze schriftelijk aan CostaCabana te melden via [email protected]. De klacht zal met de grootste zorg worden behandeld.
De uiterste termijn voor het indienen van deze schriftelijk klacht is 7 dagen na de vertrekdag uit de accommodatie. Klachten die niet aan vertegenwoordiger ten tijde van verblijf zijn gemeld, kunnen niet in behandeling worden genomen.

Bijzondere voorwaarden

Iedere accommodatie kan additionele eigen voorwaarden bezitten. Deze voorwaarden worden geacht hieronder te zijn toegevoegd.

Wijzigingsclausule

CostaCabana behoudt zich het recht voor de bovengenoemde voorwaarden eenzijdig en zonder instemming te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een reservering de meest gunstige bepaling zal prevaleren.